Ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18, KS 51, att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan,
samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och
bygglagen) 5 kap 11 .

Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av ej ändamålsenliga planbestämmelser

Planen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådstiden är mellan 30 mars - 20 april 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 20 april 2020 till Åmåls kommun, plan- och fastighetsenheten, Box 62, 662 22 ml eller kommun@amal.se.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Handlingar
Antagandehandling pdf (pdf 14,2 MB)
Samråd Näsudden pdf (pdf 2,8 MB)
Planbestämmelser samråd pdf (pdf 391 KB)
Ren samråd Näsudden pdf (pdf 651 KB)
Undersökning BMP Näsudden pdf (pdf 424 KB)

Sidan uppdaterades 2020-09-07

Synpunkter på sidan?