Översikts- och detaljplanering

 

planering_495px.jpg 

Här hittar du information om Åmål Kommuns översikts- och detaljplanering. Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen (PBL) som gavs ut 2 maj 2011 och det är kommunen som ansvarar för planeringen av mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Kyrkogatan 2, 662 37 Åmål, Norrtullhuset.

Mån-fre 8:30-14:30.
Boka gärna en tid innan ni kommer.


Plan- och bygglovsadministratör
Frida Roth
Bygglov, anmälan, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Länkar

Boverket - www.boverket.se

Lantmäteriet - www.lantmateriet.se

Länsstyrelsen Västra Götaland - www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

PBL Kunskapsbanken  - www.boverket.se

 

Sidan uppdaterades 2020-09-07

Synpunkter på sidan?