Så ansöker du om bygglov

Det här ska din bygglovsansökan innehålla: 

Enligt plan- och bygglagen ska ett ärende handläggas inom en 10 veckors period, från att ansökan är komplett. För att en ansökan ska anses vara komplett så ska följande handlingar lämnas till bygglovsavdelningen.

 Ansökningsblankett med uppgift om kontrollansvarig (ifall en sådan behövs), som också ska skriva under bygglovsansökan.
 
• Planritningar som visar hur byggnaden är disponerad.
 
• Måttsatt situationsplan som visar hur hela tomten är disponerad och tydligt visar vad som är nytt och ändrat. Situationsplanen ska baseras på ett aktuellt utdrag ur stadens kartor. Du kan beställa dessa kartor från kart- och mätavdelningen.
 
• Fasadritningar  Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.
 
• Eventuellt nybyggnadskarta. Detta gäller för nybyggnad. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till tomtgränser.

 
Fackmannamässigt utförda ritningar

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. De ska vara tydliga, skalenliga, måttsatta och utskrivna eller kopierade på vitt papper. Generellt gäller att ju tydligare, lättförståeliga och kompletta handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan. I vissa fall ska även grannar höras och ta del av handlingarna. Detta innebär att även de berörda ska förstå vad som framgår ur handlingarna.


Ta kontakt med bygglovsavdelningen för att få underlag från bygglovsarkivet

I bygglovsarkivet kan det finnas ritningar från sådant som tidigare byggts på din fastighet. De kan du ha som grund när du ska göra dina bygglovsritningar. 

Sidan uppdaterades 2020-09-07

Synpunkter på sidan?