Kulturhistoriska byggnader

Kulturhistoriska byggnader skyddas med hjälp av stadens kulturmiljövårdsprogram och speciella regler i plan- och bygglagen. Lagen ställer högre krav på underhållet av byggnader som utpekats som kulturhistoriskt värdefulla. Lagen ställer också krav på varsamhet vid ändringar av en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Därför kan du behöva bygglov även för små ändringar. Våra bygglovshandläggare ger dig mer information.
 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan också skyddas av bestämmelser i detaljplaner eller i så kallade områdesbestämmelser. Byggnaden kan även ingå i de riksintressen för kulturvården som Länsstyrelsen har pekat ut. Samtliga dessa lagskydd och förordningar brukar allmänt kallas för k-märkning. K-märkning är alltså inte en specifik lagbunden skyddsbestämmelse.

Sidan uppdaterades 2015-07-02

Synpunkter på sidan?