eldstad.jpg

Anmälningspliktiga åtgärder

Enligt plan- och bygglagen är följande vanliga åtgärder anmälningspliktiga. Det rör sig bland annat om:

 • uppförande av komplementbyggnader 25 kvm, komplementbostadshus 30 kvm (för permanent boende), tillbyggnad av en-/tvåbostadshus 15 kvm, takkupor, inredning av ytterligare bostad
   
 • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov
   
 • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
   
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem
   
 • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
   
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk


En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kap 5-6 §§ plan- och byggförordningen.

Sidan uppdaterades 2020-02-17

Synpunkter på sidan?