Ventilationskontroll OVK

 

Enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (1991:1273) skall en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem sker inom återkommande besiktningsintervaller.

Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännande (riksbehörighet) av ackrediterat certifieringsorgan eller godkännande av kommunen (lokal behörighet).

Ventilationskontrollen ska protokollföras. Ett exemplar lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar sänds till Bygglovsenheten. Intyg över utförd ventilationskontroll ska av byggnadens ägare anslås på väl synlig plats t ex trapphus eller entré.


Återkommande besiktning skall utföras enligt nedanstående intervaller:


Byggnader - Besiktningsintervall

  • Daghem, skolor, vårdlokaler o.d. - 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. FT-vent. - 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. F-vent. - 6 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. S-vent. - 6 år


Besiktning av FT-ventilation i en- och tvåbostadshus ska utföras en gång vid igångstartandet.

Besiktningsintervallet får inte överskridas eller underskridas med mer än två månader för kategori 1 och 2 samt mer än tre månader för kategori 3 och 4.


FT-ventilation: Fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
F-ventilation: Fläktventilation där endast frånluftsflödena är fläktstyrda.
S-ventilation: Avser självdragsventilation.

Sidan uppdaterades 2017-06-28

Synpunkter på sidan?