Vad innebär det nya lagbeslutet?

 

Sveriges riksdag beslutade den 4 juni 2014 att lagförslaget om ändring av PBL ska genomföras. Beslutet trädde i kraft den 2 juli 2014. Om en åtgärd påbörjas innan ikraftträdandet, kan kommunen kräva bygglov.

Det krävs en bygganmälan, för att (i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus):

   1. Uppföra eller bygga till en byggnad som avses utgöra en antingen särskild bostad eller en komplementbyggnad som;

 • inte överstiger 25 kvm
 • har en tacknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter
 • inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter
 • inte placeras närmare järnvägspårets mitt än 30 meter

   2. Göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvm och som;

 • inte överstiger bostadshusets taknockshöjd
 • inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
 • OBS! Denna anmälningspliktiga åtgärd tillåts inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus.

   3. På ett en- och tvåbostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där;

 • takkuporna får uppta högst halva takfallet
 • det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen

   4. För ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

 • OBS! Denna anmälningspliktiga åtgärd tillåts inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus.


Åtgärden får vidtas närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det skriftligt.


Att tänka på innan uppförandet

 • Åtgärderna är bygglovsbefriade men det krävs en anmälan till kommunen och innan bygget får starta ska kommunen lämna ett startbesked.
 •  Kommunen har rätt att neka ett startbesked om ärendet strider mot något av följande;
 1. Kontrollansvarig
 2. Kontrollplan
 3. Kompletta handlingar som ska vara förenliga med;

  - 2 kap. 6 §
  - 2 kap. 9 §
  - 8 kap. 1 och 4 §§

 4. Ev. grannars åsikter
 5. Eller om en byggnad enligt 8 kap. 13 § förvanskas

  Ovan; 3 till 5 innefattar PBL 2010:900

 • Om kommunen anser att placeringen är olämplig kan det bli ”en betydande olägenhet” för grannar som medför att den sökande får ett nej.
 • Kommunen har inte någon skyldighet att höra grannar i ärendet. Vid uppförande närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter ska sökande inkomma med skriftlig dokumentation att uppförandet godkänns av berörda grannar.
 • Kommunen har rätt till 4 veckors handläggningstid för bygglovsbefriade åtgärder räknat från det att ärendet har kompletta handlingar.

 

Länk till Boverket 

Sidan uppdaterades 2017-06-28

Synpunkter på sidan?