Detaljplaneändring för kv. Illern

Detaljplanen har blivit överklagad.

 

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, centrumverksamhet, kontor och äldrevård inom kvarteret Illern och samtidigt lösa behovet av allmänna parkeringsplatser till omkringliggande offentliga verksamheter. Ny bebyggelse ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i kvartersstaden.

Planen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Dokument

Plankarta pdf (pdf 386 KB)

Planbeskrivning pdf (pdf 1,7 MB)

Granskningsutlåtande pdf (pdf 707 KB)

Utredningar

Bullerutredning pdf (pdf 1,5 MB) Geotekniskt PM pdf (pdf 475 KB) Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 254 KB)

Sidan uppdaterades 2020-01-08

Synpunkter på sidan?