Detaljplan för Nygårds industriområde

Detaljplanen står inför beslut om granskning i KS i januari 2020.
Nya handlingar läggs upp efter beslut, samt information om granskningstid.

 

Den 8 maj 2019, KS § 125, beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar och behovsbedömning, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten för industrimark samt verksamhet och handel inom området, samtidigt som naturmarkens funktion som spridningskorridor värnas. Skyltläget mot Strömstadsvägen föranleder behov av en omsorgsfull utformning av bebyggelse och tomt.

Planen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Dokument

Plankarta pdf (pdf 463 KB) Planbeskrivning pdf (pdf 1,4 MB)

Utredningar

Behovsbedömning pdf (pdf 314 KB) Dagvattenutredning pdf (pdf 4,2 MB) Naturvärdesinventering 2018 pdf (pdf 2,3 MB) Naturvärdesinventering 2016 pdf (pdf 3,1 MB) PM geoteknik pdf (pdf 4,6 MB) Riskanalys pdf (pdf 1,1 MB)

Sidan uppdaterades 2020-01-08

Synpunkter på sidan?