eldstad.jpg

Anmälningspliktiga åtgärder

Från och med den 2 maj 2011 har begreppet bygganmälan upphört att gälla. I den nya plan- och bygglagen är åtgärder som tidigare var bygganmälningspliktiga, men inte lovpliktiga, anmälningspliktiga

Du ska dock fortfarande lämna in en bygganmälan för lov som beslutades enligt den gamla plan- och bygglagen.

I den nya plan- och bygglagen är åtgärder som tidigare var bygganmälningspliktiga, men inte lovpliktiga, anmälningspliktiga. Det rör sig bland annat om:

 

 • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov
   
 • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
   
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och  avloppssystem
   
 • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
   
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk


En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kap 5-6 §§ plan- och byggförordningen.

Sidan uppdaterades 2015-07-02

Synpunkter på sidan?