Installation av värmepumpar

I Miljöbalken regleras vad som är miljöfarlig verksamhet. Värmepumpar räknas dit p.g.a. att de kan innehålla köldmedier som är kraftiga växthusgaser (många gånger värre än koldioxid) och bidrar till växthuseffekten om de läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet. Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ner i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt. När man tar energi ur ytvatten, mark eller berg sänks temperaturen där och då sker kemiska förändringar som kan påverka miljön. Därför är det viktigt att veta om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas, främst då vid ett eventuellt läckage.

Varför skall de anmälas?

Det är ett lagkrav enligt Miljöbalken att före installation av värmepumpsanläggningar skall fastighetsägaren göra en anmälan till Miljöenheten. Det gäller oavsett om värmen ska utvinnas ur mark, ytvatten eller grundvatten. Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna. Blanketter kan laddas ner, se blankettarkiv, eller hämtas på Miljöenheten. Anmälan resulterar i ett delegationsbeslut med råd och rekommendationer.

Om man stöter på t.ex. en gamla oljetankar i jorden under arbetet med värmepumpsinstallationen så är fastighetsägaren den som i första hand bekostar bortforsling, sanering o.dyl. (efterbehandlingsansvar).

Nedan följer några punkter som är viktiga för dig som skall lämna in en anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning:

  • Anmälan skall lämnas in och helst godkännas innan installationen påbörjas:
  • Detta är viktigt eftersom vi vill kontrollera att anläggningen inte är olämplig med hänsyn till anläggningstyp, lokalisering, köldmedium och köldbärare.
  • Anmälan skall göras av verksamhetsutövaren, dvs. fastighetsägaren eller den som får värmepumpen installerad.
  • Till anmälan skall en tomtkarta (situationsplan) bifogas. På kartan skall fastigheten med byggnader, ev. dricksvattenbrunn samt borrhål och kollektorslang ritas in. En enkel skiss duger men den måste vara tydlig och skalenlig.
  • Kom ihåg att kontakta din el-leverantör före installationen!

Du som har en installation: Fråga din installatör vilken kylvätska som används. Om den innehåller glykol så byt till ett mer miljövänligt alternativ.

Bygg- och Miljönämnden tar ut en avgift för anmälan, avgiften regleras i kommunens miljötaxa. Utebliven anmälan kan leda till åtalsanmälan!

Hör av dig till oss om du har frågor
KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-09-12

Synpunkter på sidan?