Kontroll inom strandskyddsområden

Kommunen ska genom tillsyn kontrollera att strandskyddsreglerna följs. Tillsynen är viktig för att lagen ska bli lika för alla.

Om kommunen inte bedriver denna tillsyn så innebär det att de som glömmer att söka dispens eller som medvetet struntar i det, kan bygga och ändra som de vill, medan de som söker dispens får restriktioner eller blir nekade dispens. En sådan situation strider mot lagstiftningen.

Kommunen får reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna genom att någon anmäler en otillåten åtgärd. Ibland upptäcker kommunen även överträdelser när personal är på platsbesök. 

Vad händer om någon bryter mot reglerna? 

Om kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd så startas en utredning och den person som har gjort åtgärden kontaktas. Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. Kommunen gör därefter en prövning av dispensen gentemot gällande regler.

Om kommunen inte kan ge dispens i efterhand så tas ett beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till.

Föreläggandet om rättelse kombineras ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp som kan dömas ut om rättelse inte sker inom angiven tid. 

Överträdelser är straffbara

Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till polisen. Polisen förmedlar anmälan vidare till åklagarmyndigheten som avgör om förundersökning ska inledas eller inte.

 KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-06-26

Synpunkter på sidan?