Förbjudet och tillåtet inom strandskydd

Brygga i solnedgång

Att bygga, göra anordningar eller ändra på något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse, så kallad dispens.

Vissa åtgärder är dock tillåtna att göra utan att du har strandskyddsdispens. För yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler. Även för större områden, till exempel i en detaljplan, kan speciella regler gälla.

Nedanstående åtgärder är förbjudna att utföra inom strandskyddat område 

Förbjudet
Exempel
Bygga ny byggnad
Hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu
Ändra byggnad eller en byggnads användning
Göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad
Förberedelsearbete
Gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg
Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten
Brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång
Åtgärd som försämrar mycket för växter och djur
Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden
 
Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra ökad privatisering. Kontakta oss gärna för att stämma av om dina planerade åtgärder kräver strandskyddsdispens.

Särskilda skäl för dispens

För att dispens ska kunna ges, behöver det finnas särskilda skäl. Dessa skäl finns beskrivna i lagstiftningen.
Minst ett av nedanstående särskilda skäl måste vara uppfyllt för att det ska vara möjligt att få dispens.
Särskilda skäl
Exempel
Redan ianspråktaget område
Inom lagligt etablerad tomtplats
Avskilt från stranden
Bakom befintliga byggnader som avskärmar mot vattnet i flera riktningar, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder
Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet
Båtbrygga, hamn
Utvidga pågående verksamhet
Industriverksamhet, hamnverksamhet
Angeläget allmänt intresse
Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö-, och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade
Annat mycket angeläget intresse
En unik situation under mycket speciella omständigheter
Omständigheter som inte är särskilda skäl är att området saknar särskilda värden, eller att bara en liten del av området ska bebyggas eller att området aldrig utnyttjas av besökare. Att terrängen är oländig och svårtillgänglig på platsen är inte heller ett särskilt skäl. Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning till platsen kan inte heller åberopas som särskilda skäl.
Observerat att även om det finns särskilda skäl för en åtgärd, får inte strandskyddets grundläggande syften motverkas om dispens ska kunna ges. Åtgärden får alltså inte försämra allmänhetens tillgång till strandområdet eller väsentligt försämra livsvillkoren för växt- och djurlivet. 

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen kan i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).
Inom dessa områden tillkommer två särskilda skäl, enligt nedan, som kan åberopas.
Särskilda skäl
Exempel
En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden
Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv t.ex.; café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting
Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus
 

Skilj på fastighet, hemfridszon och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din hemfridszon. Hemfridszonen är det område kring byggnader eller anordningar där man som besökande allmänhet upplever att privat zon råder.
Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din hemfridszon. Fastigheten visas i fastighetsregistret.
I samband med en strandskyddsprövning kan fastighetens hemfridszon formellt fastställas i en tomtplats. En tomtplats är det område där fastighetsägaren har laglig rätt att hävda hemfridszon. En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. Då är ofta fastigheten lika stor som tomtplatsen.

Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Kommunen ska göra tomtplatsbestämningar så att den fria passagen är säkrad.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske – särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Nedanstående fyra villkor ska då vara uppfyllda:

  • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
  • Byggnaden eller åtgärden kan inte placeras utanför det strandskyddade området
  • Byggnaden är inte utformad för boende
  • Din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning, alltså ger inte vanlig hobbyverksamhet något undantag från förbudet

Kontakta oss för att vara säker på om undantaget gäller dig.

Det kan finnas fler regler att tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.
Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet. Anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen.
Muddring ska anmälas som vattenverksamhet hos Länsstyrelsen och kan dessutom vara dispenspliktigt.
Ibland omfattas strandskyddsområdet även av biotopskydd, naturreservat, Natura 2000-område eller landskapsbildsskydd. Då ska Länsstyrelsen pröva din ansökan om strandskyddsdispens. Därutöver krävs också tillstånd eller dispens från de andra skydden.
Om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller förutom strandskyddsreglerna, kontakta oss.
Kommunen ska kontrollera att strandskyddsreglerna följs. Det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom kan skador och fel rättas till. 

Servitut – inte automatiskt en dispens

Om det finns ett servitut som reglerar förhållanden mellan två eller flera parter upphäver det inte lagen om strandskydd. Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskyddet för att uppföra anordningen.

Bygg hellre utanför

Bygg hellre utanför det strandskyddade området. Vill du ändå pröva förutsättningarna att bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan fastställd tomtplats. Gäller det en brygga ökar chanserna att få dispens om den placeras där det redan finns lagliga bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.

 

KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-06-26

Synpunkter på sidan?