Ansöka om dispens

Du skickar din ansökan till:
Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål

I vissa fall ska du istället skicka ansökan till Länsstyrelsen, detta gäller när du ska göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd.

Kommunens ansökningsavgift för strandskyddsdispens är för närvarande 5 640 kronor (2018).


Följande ska finnas med i en ansökan

  • Beskrivning av vad du planerar att göra
  • Ritningar på det du planerar att göra
  • Karta eller situationsplan över området
  • Fastighetsbeteckning
  • De särskilda skäl, i lagens mening, som du anser finns för att du ska få dispens
  • Namn, adress och telefonnummer till dig
  • Personnummer

 
Normal handläggningstid är cirka 8-10 veckor, så sök i god tid.

Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det och du ges också möjlighet att lämna synpunkter. Därefter beslutar kommunen om dispens eller inte, och skickar beslutet till dig i ett brev. Du ges alltid möjlighet att överklaga beslutet om det går dig emot.

Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor.

Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen i sin granskning inte kommer fram till att ärendet ska överprövas.


Länk till vår ansökningsblankett

Ansökan om strandskyddsdispens pdf (pdf 35 KB)

 

 

KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-06-26

Synpunkter på sidan?