Strandskydd

Vinterdag vid stranden

Strandskyddet finns för att alla ska kunna nyttja stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskyddet finns i hela Sverige.

Att bygga eller göra andra exploateringar eller förändringar är i allmänhet förbjudet inom ett strandskyddat område. Du kan dock i vissa fall få tillåtelse, så kallad dispens.

Strandskydd gäller 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter.


Följande gäller inom Åmåls kommun:

Sjöar/vattendrag                                     Strandskydd
Vänern 300 meter

Djup, Edslan, Furusjön, Kalven Nedre, Kalven Övre, Knarrbysjön,  Käppesjön, Norra Viken, Tansjön, Ånimmen, Ärran, Ömmeln och Österbosjön

200 meter
Övriga sjöar och vattendrag. 100 meter

Inte hindra eller avhålla andra

Strandskyddet är en förbudslagstiftning som stärker allemansrätten vid vatten. Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata zon.

Att bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Det gäller även om du äger marken.

Det finns vissa åtgärder du kan få göra utan dispens, till exempel mindre renoveringar av huset. Detta under förutsättning att dessa åtgärder inte utökar den privata zonen eller försämrar förutsättningarna för växt- och djurliv.

Kontakta alltid miljöenheten om du vill utföra åtgärder inom strandskyddat område för att utreda om det du vill göra kräver dispens.

Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Dispens – ett måste för att bygga eller ändra

Du kan få dispens för att exempelvis bygga, uppföra anordningar eller ändra en byggnad i strandskyddsområdet. För att få detta måste du dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.

Både bygglov och dispens  

Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för större byggnader. Även när bygglov inte är ett krav så behöver du ändå strandskyddsdispens, till exempel för en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Stärkt allemansrätt och biologisk mångfald

Lagen om strandskydd kan sägas stärka allemansrätten vid vatten. Alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Många gillar att vistas vid vatten. Att denna möjlighet finns för alla människor är viktigt för friluftsliv och turism. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unik för Sverige. På naturvårdsverkets hemsida finns samlad information om allemansrätten.

Livsviktigt skafferi

Lagen skyddar också växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområden livsviktiga skafferier och barnkammare. Många av våra hotade arter lever i- eller letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen, som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Till våra barnbarn

Stränderna är ändliga resurser som vi måste hushålla med. Många vill använda stränder till bad, friluftsliv, hamnar och boende. Det gäller att tänka långsiktigt och kombinera dessa saker på ett bra sätt och samtidigt inte skada naturen.

Även kommande generationer ska kunna nyttja stränderna. Vi ska bevara den biologiska mångfalden och ett rikt växt- och djurliv. För det är strandområdena oerhört viktiga.

KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-09-12

Synpunkter på sidan?