Naturvård

Blomma från naturresarvat Bräcke

Det kommunala naturreservatet Stora och Lilla Bräcke

Den 11 juni 2016 invigdes Åmåls kommuns första kommunala naturreservat vid Lilla Bräcke i Ånimskog. Här finns nu ett naturreservat på ca 60 ha. Området innehåller värdefulla miljöer i form av olika skognaturtyper, gamla kulturmiljöer och öppna, kalkrika hällmarker.

LONA-projekt

Länsstyrelsen handlägger en stödform för lokala naturvårdssatsningar. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA-projekt finns idag i alla Sveriges kommuner. I Åmåls kommun har vi 3st aktuella egna LONA-projekt och 2st projekt som vi är engagerade i tillsammans med övriga Dalslandskommuner:

FINT- Åmål

Med syfte att bekämpa den invasiva arten björnloka och samtidigt öka tillgängligheten till tätortsnära grönområden bekämpas jätteloka med hjälp av betesdjur. Förhoppningen är att vi ska kunna få bukt med björnlokan och öka den biologiska mångfalden på ca 6 ha tätortsnära natur i detta projekt. Projektet pågår t. o. m. 2019.

Naturvårdsprogram

Ett naturvårdsprogram är tänkt att vara kommunen till hjälp när det gäller att strategiskt bevara, skydda och bevaka naturen och dess olika värden. Det ska även vara en grund för att stärka det långsiktiga naturvårdsarbetet i kommunen och användas i arbetet med fysisk planering och för att ta hänsyn till natur-, rekreations- och kulturmiljövärden i ett tidigt skede. Programmet antogs under 2018.

Stora och Lilla Bräcke

LONA-medel har finansierat några åtgärder i arbetet med att upprättandet av reservatet. Bland annat har LONA finansierat utstakning av reservatet, framtagning av informationsskylt och arbete med skötselplanen för området.

Vägledning till naturen i Dalsland

Dalslands miljökontor är projektledare för projektet där alla Dalslandskommunerna tillsammans tar fram en vägledning till naturen i tryckt och digital form. Vägledningen syftar till att informera om värdefulla naturområden, såväl inom reservat som utanför, och förhoppningsvis öka kunskapen hos medborgarna om vår närnatur men också locka turistande besökare att stanna i Dalsland för att upptäcka vårt vackra landskap. Vägledningen är beräknad att lanseras under 2017.

Ökad tillgänglighet till naturområden i Dalsland

Detta projekt är ett systerprojekt till ”Vägledning till naturen i Dalsland”. Projektet syftar till att öka tillgängligheten till besöksvärda naturområden i landskapet genom skyltning, anläggande av P-platser mm. Projektet pågår under 2016-2017.

KONTAKTINFORMATION

Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se

Naturvårdsprogram för Åmåls kommun
Naturvårdsprogrammet pdf (pdf 6,1 MB)

Sidan uppdaterades 2019-06-26

Synpunkter på sidan?