Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel definieras enligt miljöbalkens 14 kap. som kemisk eller biologisk produkt avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. De är med andra ord produkter som är speciellt avsedda att påverka levande organismer.

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel och biocidprodukter. Växtskyddsmedel används inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk för att skydda växter, t.ex. mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter. Biocidprodukter används för att motverka skadliga organismer i andra sammanhang som t.ex. desinfektionsmedel, myggmedel och båtbottenfärg.

Bekämpningsmedel måste vara godkända

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas. I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns uppgifter om vilka preparat som är godkända.

Behörighet för användning

När ett kemiskt bekämpningsmedel godkänns av Kemikalieinspektionen placeras det i behörighetsklass 1, 2 eller 3, vilket visar vem som får använda medlet. Klass 1 och 2 medel får enbart användas för yrkesmässigt bruk. Utbildning krävs för att få använda medel i klass 1 och i vissa fall i klass 2. För att få använda medel i klass 1 krävs dessutom tillstånd. För att se vilken myndighet som ger tillstånd och bestämmer kunskapskrav besök Kemikalieinspektionens hemsida.

Länsstyrelsen anordnar grundutbildningar och fortbildningar som ger behörighet att använda växtskyddsmedel inom lantbruk, trädgård, golf och grönyte-skötsel. Jordbruksverket ger grundkurs i betning, Skogsstyrelsen ansvarar för kurs i behandling av enskilda plantor i skogsplantering.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel reglerar spridning och annan hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus. Föreskriften innehåller bland annat krav på hänsyn till förhållanden på platsen vid val av medel, skyddsavstånd vid spridning, krav på utrustning och dokumentation som ska föras vid spridning samt förbud mot spridning i vissa fall. Naturvårdsverkets Allmänna råd om spridning av kemiska bekämpningsmedel innehåller råd vid tillämpning av ovanstående föreskrift.

Nya regler om bekämpningsmedel

För mer information om bekämpningsmedel besök Kemikalieinspektionens hemsida

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?