Kemiska produkter

Kemiska produkter möter vi överallt i vår vardag t.ex. färg, rengöringsmedel, kosmetika, i livsmedel och bekämpningsmedel. En kemisk produkt kan vara både ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska ämnen. En del kemikalier kan redan i små mängder vara skadliga för människor och miljö. Det allra enklaste sättet att undvika hälso- och miljörisker är naturligtvis att inte använda produkten och byta ut de skadliga kemikalierna mot mindre skadliga. Överblivna kemiska produkter som t ex färg- och lackrester ska hanteras som farligt avfall.

Det övergripande målet på kemikalieområdet är miljömålet "Giftfri miljö" vilket innebär att: "miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden."

För att nå målet ska bl.a. följande beaktas:

  • Hanteringen och förvaring av kemiska produkter ska skötas på ett sådant sätt att skador på hälsa och miljö undviks.
  • Skadliga kemiska produkter ska ersättas av mindre farliga produkter, d v s "utbytesprincipen".
  • Alla kemiska ämnen och produkter utreds avseende skadliga effekter på människa och miljö.
  • De som hanterar kemiska produkter ska vara tillräckligt informerade om skaderisker och förebyggande åtgärder.

Ansvaret för att hanteringen av kemiska produkter sköts på ett bra sätt ligger i första hand på dem som tillverkar, importerar, säljer eller använder produkterna. Tillsynsmyndigheternas, kommunens miljöenhet, uppgift är se till att företag och enskilda människor fullgör sina skyldigheter. Polisen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är ansvariga för vissa delar av tillsynen, t ex när det handlar om transport av farligt gods.

Regler om kemikalier

Regler om kemiska produkter och biotekniska organismer finns framförallt i miljöbalkens 2 och 14 kapitel. Enligt den s.k. utbytesprincipen i 2 kap. 4 § miljöbalken ska man undbvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana som kan antas vara mindre farliga. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO är ett verktyg som kan användas i arbetet med utbytesprincipen och val vid inköp av kemikalier.

Den 1 juni 2007 fick EU en ny ramlag för kemikalier - REACH, bestämmelserna börjar gälla stegvis. Reach är en EG-förordning som ersätter den svenska lagstioftningen på stora delar av kemikalieområdet. Reach står för Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Grundtanken med Reach är att anvsaret för att de ämnen som tillverkas, släpps ut på marknaden eller används inte har skadliga hälso- eller miljöeffekter ligger på tillverkare, importörer och nedströmsanvändare. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne, beredning eller en vara berörs av reglerna i Reach. För information om hur ert företag berörs se Kemikalieinspektionens information om Reach.

 

För mer information besök Kemikalieinspektionens hemsida.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-03-11

Synpunkter på sidan?