Tobak – rökning och snusning

Rökning är idag den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall. Detta gäller såväl i Sverige som i hela den industrialiserade delen av världen. Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att rökningen globalt orsakar cirka 5 miljoner för tidiga dödsfall per år. Om nuvarande trender består, kommer antalet att om 20 år ha ökat till 10 miljoner dödsfall per år, varav 7 miljoner i u-länderna.

Av rökningsdödsfallen idag drabbar drygt hälften personer – i första hand män – i medelåldern (35-69 år), som genomsnittligt förlorar 22 år av sitt liv. I Sverige beräknas för närvarande omkring 6400 personer årligen avlida i förtid till följd av sitt tobaksbruk och ytterligare drygt 500 på grund av passiv rökning. Tobaken har effekt på i stort sett alla organsystem. Sambandet mellan rökning och ohälsa har sedan början av 1960-talet dokumenterats i ett mycket stort antal vetenskapliga rapporter över hela världen och drygt 60.000 vetenskapliga undersökningar har publicerats om rökningens hälsorisker. Vetenskapen står här på säker grund.

Rökfritt på Restauranger
1 juni 2005 blev det helt rökfritt på restauranger och serveringar. Det rökförbud som sedan länge gäller för andra offentliga lokaler omfattar nu även serveringsmiljöer. Rökförbudet gäller alla serveringsställen där det säljs mat och förtäring. Möjlighet finns dock att inrätta rökrum.

En rökfri miljö är bra för alla
Tobaksrök är den vanligaste föroreningskällan i inomhusmiljön. Vid förbränning av en cigarett produceras flera tusen olika ämnen som sedan sprids i luften - därav många som har betydelse för utveckling av astma och allergi.

De nationella folkhälsomålen
Det övergripande målet med den nationella folkhälsopolitiken är att uppnå en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Speciellt viktigt är det att hälsan förbättras hos de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Regeringen har fastslagit elva folkhälsomål som utgår från de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Folkhälsoarbetet bygger på faktorer som påverkar folkhälsan till exempel levnadsvanor, miljö och livsvillkor och för att nå ett framgångsrikt folkhälsoarbete krävs att många aktörer är aktiva i samhället. De elva målen kan vara till hjälp för kommuner, landsting och andra aktörer i den egna verksamheten för att nå det övergripande målet.

Mål nummer 11 fokuserar på tobak, alkohol, narkotika, spel och dopning. Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt ett samhälle fritt från narkotika och dopning behövs för att kunna nå en god hälsa för hela befolkningen.

I propositionen Mål för folkhälsan (2002) fastslog regeringen ett antal etappmål för att uppnå ett minskat tobaksbruk i befolkningen:

  • en tobaksfri livsstart från år 2014
  • en halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa
  • en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest samt,
  • ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.

KONTAKTINFORMATION

1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kent Gustawsson
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-01-17

Synpunkter på sidan?