Viktiga frågor för egenkontroll

Följande frågor kan vara en hjälp för införande av en heltäckande egenkontroll

När ett egenkontrollprogram ska upprättas eller uppdateras gäller det att ställa de rätta frågorna för att få svar som väsentliga för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.

 • Är vår sammanställning över bestämmelser och myndighetsbeslut komplett?
 • Är det organisatoriska ansvaret för egenkontrollen fördelat inom verksamheten? Vem är ansvarig för att nödvändiga åtgärder vidtas? Vem ansvarar för uppdatering av rutiner, instruktioner och dokumentation?
 • Är ansvarsfördelningen mellan verksamheten (skola/förskola) och fastighetsförvaltning klarlagd och dokumenterad?
 • Hur bedömer vi kompetensbehovet? Räcker kunskaperna inom verksamheten till för att utföra behövligt miljöarbete, säkerställa en god inomhusmiljö och följa bestämmelserna?
 • Om skolan/förskolan har panncentral, verkstad eller annat som kan ge yttre miljöpåverkan: Finns rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, mark och vatten samt kontroll av lukt, buller eller annat som kan påverka människa eller miljö?
 • Finns tillräckliga drift- och skötselinstruktioner för ventilation, värme och annan utrustning och installationer av betydelse för inomhusklimat och hälsa? Kontrolleras det att de hålls i gott skick?
 • Utförs återkommande OVK (obligatorisk ventilationskontroll som fastighetsägaren är skyldig att låta göra)?
 • Har vi kännedom om resultat av OVK, och åtgärder vid eventuella brister?
 • Följs städning och annan lokalvård och underhåll upp regelbundet?
 • Kan rutinerna för hantering av kemiska produkter (oljor, bensin, färg, lösningsmedel, lim etcetera) förbättras? Behövs bättre märkning, finns varuinformationsblad tillgängligt, finns kemikalieförteckning? Hur hanteras och förvaras kemikalier?
 • Kan kemiska produkter, inklusive rengöringsmedel m.m., som kan påverka hälsa eller miljö bytas ut mot sådana som är mindre farliga?
 • Kan användning av papper och andra förbrukningsvaror, vatten och energi (el och bränslen) minskas eller ändras?
 • Ställs miljökrav vid upphandling av varor, tjänster och transporter?
  Kan miljöpåverkan från person- och varutransporter till/från verksamheten bli mindre?
  Kan rutinerna för avfallshanteringen förbättras? Kan avfallsmängden minskas, alternativt kan mer återanvändas eller återvinnas?
 • Uppkommer farligt avfall i verksamheten? Följs i så fall de särskilda reglerna för detta?
 • Vilka rutiner finns om det kommer synpunkter eller klagomål på inomhusmiljön eller annat?
 • Genomförs regelbundna riskbedömningar för verksamheten? Vilka rutiner finns vid eventuell olyckshändelse eller driftstörning, t.ex. haveri i ventilationsanläggning? Rutiner för omgående underrättelse till tillsynsmyndigheten vid driftstörning/olyckshändelse som kan skada hälsa eller miljö inom eller utom verksamheten? Vem kontaktas, vilka åtgärder ska vidtas?
 • Dokumenteras egenkontrollen i tillräcklig utsträckning? Kan vi bevisa att vi utför en bra egenkontroll?

KONTAKTINFORMATION

1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kent Gustawsson
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-01-17

Synpunkter på sidan?