Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

 

En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner, t.e.x. för städning, eller andra brister upptäcks innan de orsakat besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan. Egenkontrollen är också ett verktyg för att se till att företaget lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Vem omfattas av krav på egenkontroll?
Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö, Detta är ett generellt krav, som gäller alla verksamheter. Men för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.De kraven finns i förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll.Skolor och förskolor (lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande") är anmälningspliktiga, och omfattas därför av de preciserade kraven.

Omfattning och anpassning
Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk. Detta är tänkt som en kortfattad information till olika verksamhetsutövare, i första hand de ansvariga för skolor och förskolor, om vilket ansvar de har när det gäller egenkontroll av sin verksamhet. För mer information rekommenderas följande material:

  • Förordningen om verksamhetsutövaren egenkontroll (SFS 1998:901)
  • Naturvårdsverkets handbok (2001:3) "Egenkontroll en fortlöpande process"
  • Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2)
  • Inomhusmiljö, handledning (1999). Redovisar inte enbart egenkontroll, utan tar upp inomhusmiljöfrågor och hur man kan arbeta med dem i kommunen. Handledningen kan läsas på Miljösamverkan Västra Götaland klicka på Inomhusmiljö och sedan på Miljösamverkans inomhusmiljöhandledning. Det är främst handledningens del B som bör vara av intresse, men också del D som kort orienterar om lagstiftningen.

Samverkan med fastighetsförvaltningen
För att skolor och förskolor ska kunna leva upp till miljöbalkens krav på hälsoskydd och bra inomhusklimat, miljöskydd och resurshushållning krävs samverkan med fastighetsförvaltningen. En viktig del i egenkontrollen bör därför bli att se till att ansvarsfördelningen gentemot fastighetsförvaltaren är tydlig. Vem som ansvarar för åtgärder i olika situationer måste vara klarlagt.

Miljöledning m.m.
Införande av miljöledningssystem är, till skillnad mot kraven på egenkontroll, frivilligt. Men företag som infört miljöledningssystem som ISO 14001 eller EMAS bör därigenom i allt väsentligt redan ha levt upp till kraven på egenkontroll. Att tillämpa andra frivilliga system så som Miljöskola (Skolverkets kriterier), Grön Flagg (Håll Sverige Rent) eller Miljödiplomering (förekommer bl.a. i Göteborgsregionen) bör också innebära att man kommit en god bit på väg mot en fungerande egenkontroll.

Myndigheternas kontroll
Verksamheter t.ex. skolan el. förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Att detta verkligen sker, det är tillsynsmyndighetens (kommunens miljönämnd genom dess miljökontor) skyldighet att kontrollera. Genom den information som tidigare getts, bland annat genom Miljösamverkan Västra Götaland, bör kraven på egenkontroll redan vara kända, och tillsynsmyndigheten har anledning att förvänta sig att skolor och förskolor kommit en god bit på väg mot en fungerande och ändamålsenlig egenkontroll.

Om er verksamhet ännu inte kommit igång med egenkontrollen är det hög tid att göra detta!

Sidan uppdaterades 2018-09-20

Synpunkter på sidan?