Hälsoskydd

Ett av Miljöenhetens arbetsområden är hälsoskyddsfrågor då vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus i bostaden, skolan, på förskolan eller jobbet. Vår hälsa påverkas mycket av den omgivande miljön vi vistas i och arbetet med hälsoskydd innebär alltså att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga. Målet är att bostäder och offentliga lokaler där människor vistas ska ha en miljö som gör att människor mår bra.

Hälsoskydd kan exempelvis omfatta:

  • Tillsyn av inomhusmiljön i undervisningslokaler, bostäder, allmänna lokaler samt hygienlokaler t.ex. fotvård, solarier, badhus och frisörsalonger.
  • Undersöka och ge råd i frågor om radon, buller, badvattenkvalitét, tobak, smittskydd.
  • Handlägga tillstånd och anmälningar gällande t.ex. enskilda avlopp, hygienlokaler och undervisningslokaler.
  • Inspektion, information och handläggning av klagomål ingår också i miljökontorets verksamhet.


Våra uppgifter är i mångt och mycket reglerad genom lagstiftning. Den viktigaste lagstiftningen inom hälsoskyddet är miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

KONTAKTINFORMATION

1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kent Gustawsson
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-01-18

Synpunkter på sidan?