Utomhusmiljö

Hustak i centrala Åmål

Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt både för människors och miljön. Föroreningarna kan göra människor sjuka och bidrar till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. 

Kvävedioxid

Kväveoxider består av två olika former. Dels kvävemonoxid som är en färglös luktfri gas, dels kvävedioxid är en gulbrun gas som har en irriterande lukt vid högre halter.

För att få en bild av den generella luftkvaliteten brukar man titta på halten av kvävedioxid.

Kvävedioxidhalten i Åmål

Mätningar av kvävedioxidhalten genomförs med jämna mellanrum. I Åmål mättes halten senast 2017. Mätningen visade en medelhalt av 11,5 mikrogram per kubikmeter per år. Det innebär att halten ligger under miljökvalitetsnormen (40 mikrogram per kubikmeter under ett kalenderår).

Bildandet av kväveoxider

Kvävemonoxid bildas vid all slags förbränning och kommer idag främst från trafiken. I luften reagerar kvävemonoxid med syre och då bildas kvävedioxid.

I centrala Åmål beror halten av kvävedioxid framförallt på hur intensiv trafiken är. Andra stora utsläppskällor är oljeeldning och vissa industriprocesser.

Kvävedioxid påverkar hälsan

Personer som lever i miljöer med höga halter kvävedioxid kan ha lättare för att få luftvägsinfektioner. Hos astmatiker kan höga halter leda till andningsbesvär. Det finns också misstankar om att kvävedioxid kan bidra till uppkomsten av allergier.

Partiklar i tätortsluften

I luften finns inte bara olika gaser utan också partiklar. Långvarig påverkan av små partiklar kan ge upphov till bland annat luftvägsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar.

Partiklar i luften brukar delas in i grupper efter deras storlek. De vanligaste är PM10 och PM2,5. PM10-partiklar har en diameter på mindre än 10 mikrometer. PM2,5 innebär att diametern är mindre än 2,5 mikrometer.

Partikelhalten i Åmål

Senaste mätningen av partiklar i Åmål gjordes 2009 vid Knyttkärr. Då mättes PM10 och PM2,5. Sammantaget visade mätningen att halten av PM10 och PM2,5 ligger under miljökvalitetsnormen.

Bildandet av partiklar

De flesta partiklarna kommer från bilar och vägar. Det kan vara genom avgaser eller slitage av dubbdäck på vägen. Vedeldning och utsläpp från uppvärmning och industrier leder också till att partiklar släpps ut i luften.

Luft i Väst

De mätningar som görs i Åmål sker i Luft i Västs regi. Luft i Väst är ett luftvårdsförbund i Västra Götaland, där både kommuner och vissa företag är medlemmar. Luft i Väst har tagit på sig uppgiften att redovisa medlemskommunernas luftkvalitet. Mer information om luften i Åmål hittar du på Luft i Västs hemsida.

Miljökvalitetsnormer

Naturvårdsverket har tagit fram miljökvalitetsnormer. Normerna gäller för utomhusluft i hela landet. De finns för att skydda människors hälsa och miljön. Normerna fungerar som gränsvärden för den kvalitet som luften ska hålla.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2019-01-30

Synpunkter på sidan?