Buller

Mycket bilar i centrala Åmål

En av fyra störs av buller i bostaden minst en gång per vecka. Hundra tusen personer i Västra Götaland beräknas ha störd nattsömn till följd av samhällsbuller. Buller är ett oönskat ljud som påverkar oss på olika sätt.

Vad är buller?

Buller är icke önskvärt ljud. Ljud i sig är tryckvariationer som i luft utbreder sig med en hastighet av 340 meter per sekund. Ljudet avtar med ökat avstånd från ljudkällan och absorberas till viss del av material som det träffar.

Effekten av att man utsätts för buller kan vara allt från fysiska skador på hörselorganet, störningar av sömn och svårt att uppfatta tal, till stress och allmänt obehag. De värsta riskerna med buller är att få nedsatt hörsel eller problem med tinnitus. Buller kan orsaka allvarlig sjukdom i hjärta och blodkärl.

Volymen på ljudet är viktig om det ska uppfattas som buller eller inte, men också ljudets karaktär. Lågfrekvent buller eller ljud med enstaka toner upplevs ofta som mer störande än annat ljud.

Decibel

Buller anges i decibel, dB, som bygger på en logaritmisk skala av ljudtrycket. En ökning med tio decibel på mätaren upplevs som en fördubbling av ljudet av den som lyssnar.

Hörselskadliga ljudnivåer

På till exempel diskotek, konserter, biografer och gym kan ljudnivåerna vara så höga att det finns risk för hörselskador. Där det finns risk ska de som ansvarar för verksamheten förebygga och undanröja riskerna.

Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer är:

 

Verksamhet

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

Konsert, diskotek eller liknande där barn under 13 år inte har tillträde

 100 dB

 115 dB

Konserter eller liknande där både vuxna och barn har tillträde

 97 dB

 110 dB

Knattedisko (det vill säga där musik spelas med ljudanläggning)

 90 dB

 110 dB

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som stör. Det kan till exempel vara din fastighetsägare eller en verksamhetsutövare.

Om störningen inte minskar kan du vända dig till miljöenheten. Vi informerar då den som orsakar störningen eller den som ansvarar för byggnaden att vi har fått ett klagomål. De har då möjlighet att åtgärda problemet om det behövs. Om störningarna kvarstår efter att miljöenheten tagit kontakt kommer vi ut och gör en egen bedömning. Om störningen är bedöms vara betydande kan vi ställa krav på åtgärder.

Äger du en bostadsrätt har du ett eget ansvar för att åtgärda problem. Kommer inte problemen från din egen bostad bör du vända dig till föreningens styrelse. Föreningen kan anlita en konsult eller byggfirma som kan hjälpa till med att rätta till problemen.

Buller i bostäder

Det finns riktvärden för buller inomhus.

Buller från vägtrafik och järnväg

Trafikbuller är det buller som påverkar flest människor i bostäder. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Buller från byggarbetsplats

För buller vid byggarbetsplatser finns Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) med riktvärden.

Buller på natten

Planerar du utföra bullrande arbete som kan störa personer på offentliga platser under natten (kl 22-07)? Då ska du ha tillstånd från polisen enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Åmåls kommun.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson 
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?