Tillsyn av enskilda avlopp i Åmåls kommun

På uppdrag av Bygg och miljönämnden kommer alla enskilda avloppsanläggningar i Åmåls kommun att kontrolleras. Vi på miljöenheten har som mål att alla enskilda avlopp som är äldre än 15 år ska kontrolleras. De kontrollerade avloppsanläggningarna ska uppfylla dagens krav. Id e fall anläggningen har brister ställs krav på åtgärder.

Målsättningen med kontrollen är att otillräckliga avloppsanordningar ska åtgärdas och utsläppen av näringsämnen ska minska till grundvatten, vattendrag och Vänern. Miljöbalken, Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) och Åmåls kommuns riktlinjer för små avloppsanläggningar är vägledande för bygg och miljönämndens krav på bristfälliga avlopp.

Miljöenheten har sedan 2008 genomfört tillsyn av enskilda avloppsanläggningar och miljöenheten planerar att fortsätta med den tillsynen kommande år.

Hur går tillsynen till

Miljöeneheten skickar ett brev till den aktuella fastighetsägaren med information om när miljöeneheten tänker komma, det finns då möjlighet för fastighetsägaren att boka tid för en gemensam tillsyn av avloppsanläggningen. I brevet bifogas material om varför och hur tillsynen utförs samt vilka krav som ställs på en avloppsanläggning.

Om fastighetsägaren är medveten om att denne inte har en godkänd avloppsanläggning, exempelvis att reningssteg saknas eller att slamavskiljaren eller avloppet är mycket gammalt kan fastighetsägaren meddela miljöenheten detta och därefter göra en ansökan om att förbättra eller göra en ny avloppsanläggning. Då görs inget besök på den aktuella fastigheten och någon avgift för tillsyn tas inte ut.

Miljöenheten åker annars ut till den aktuella fastigheten och kontrollerar slamavskiljaren och reningsanläggningen. Miljöenheten kontrollerar hur anläggningen ser ut och om den uppfyller dagens krav på rening.

Efter tillsynen skickas en inspektionsrapport ut och där det står om avloppsanläggningen uppfyller dagens krav eller om fastighetsägaren måste göra en anmälan/tillståndsansökan för att åtgärda avloppsanordningen. En tillståndsansökan ska inkomma i god tid innan arbetet påbörjas.

Avgiften som tas ut för tillsynen motsvarar 1 ½ timmes tillsynstid enligt av kommunfullmäktige fastställd timtaxa. I avgiften ingår: kontroll av äldre beslut, planering, utskick, körtid, praktisk tillsyn, rapportskrivning med eventuella åtgärdskrav, registerföring, information och arkivering.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-03-12

Synpunkter på sidan?