Tillstånd eller anmälan för enskild avloppsanläggning – Åmåls kommun

Enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydds kräver de flesta enskilda avloppsanläggningar tillstånd från bygg- och miljönämnden. Några typer av anläggningar kräver endast skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden. Avgift enligt fastställd taxa utgår vid prövningen.

I Åmåls kommun krävs tillstånd av Bygg- och miljönämnden för:

  • Inrättande av vattentoalett med sluten tank.
  • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten (t.ex. infiltration eller markbädd).
  • Inrättande av förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett eller torrtoalett med latrinkompostering.
  • Inrättande av avloppsanordning utan ansluten vattentoalett i del av kommun där tillstånd för detta föreskrivits för att skydda människors hälsa eller miljön, till exempel inom vattenskyddsområde.
  • Anslutande av vattentoalett till befintlig anläggning, dock krävs inte tillstånd vid anslutning av ytterligare vattentoalett till befintlig anordning om det rör sig om en komplettering, alltså när varken vattenmängden eller antalet anslutna personer ökar.

I Åmåls kommun krävs skriftlig anmälan till Bygg- och miljönämnden för:

  • Inrättande av avloppsanordning utan vatten toalett enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd det vill säga en anläggning för endast bad, disk och tvättvatten så kallat BDT.
  • Förändring av avloppsanläggning om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning, vilket framgår av 14:e paragrafen Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Byte av ledning, t.ex. vid stopp eller läckage.

Har ni frågor hör gärna av er till vår miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson
telefon: 0532-172 58 eller e-post: kent.gustawsson@amal.se.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?