Ordlista

 

Aerob Syrerik
Aktivt slam Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Ammonium Kväveförening med kemisk beteckning NH4+
Anaerob Syrefri
BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten
Biofilm Beteckning på det tunna skikt av mikroorganismer som finns i t.ex. markbäddar, infiltrationsanläggningar och kompaktfilter där den biologiska reningen äger rum. Även kallat biohud
Biologisk rening Reduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp av mikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar, etc.
Biologisk toalett Toalett med behållare där avföring och eventuellt annat organiskt avfall komposteras
Blandat avloppsvatten Avloppsvatten från hushåll som innehåller både klosett- och BDT-vatten
BOD Biokemisk syreförbrukning, parameter som anger vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material
Dagvatten Regn och smältvatten som inte infiltrerar grundvatten eller tas upp av vegetation, utan istället rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser
Denitrifikation Bakteriell omvandling av nitratkväve (NO3-) till luftkväve (N2)
Dräneringsvatten Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder
Dubbelspolad toalett Urinsorterande toalett som spolar både urin och avföring med vatten
Enkelspolad toalett Urinsorterande toalett som endast spolar urin med vatten. Avföringen går direkt till ett uppsamlingskärl för latrin.
Enskilt avlopp Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område. Oftast för ett hushåll, men kan också behandla avlopp från en grupp av hushåll.
Eutrofiering Tillförsel av näringsämnen (främst kväve och fosfor) till ett vattendrag, likställs ofta med övergödning
Extremt snålspolad toalett Toalett som förbrukar mindre än 1 liter vatten per spolning
Fosfor Växtnäringsämne, kemisk beteckning P
Fosforbindande material Material med god fosforinbindningskapacitet. Ofta kalkhaltiga, t.ex. Filtralie.
Fördelningsbrunn Brunn som fördelar avloppsvattnet jämnt över alla spridningsledningar, vilket krävs om fler än en spridningsledning används
Förfällning När kemisk fällning inklusive sedimentering av utfälld fosfor sker före den biologiska behandlingen
Geohydrologisk undersökning Undersökning av grundvattenförhållanden, t.ex. avståndet till grundvattnet från markytan
Gråvatten  Annan benämning på BDT-vatten
Hybridtoalett Toalett där avfallet spolas bort med vatten till en behållare för biologisk nedbrytning
Hygienisering Process där sjukdomsframkallande mikroorganismer avdödas så att ingen risk för smittspridning förekommer
Infiltration Rening av avloppsvattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet
Kalium Ett växtnäringsämne, kemisk beteckning K
Kemisk fällning Tillsats av fällningskemikalie som bildar en svårlöslig kemisk förening med fosfat i avloppsvattnet
Klosettvatten Avloppsvattnet från toaletten, det vill säga urin, avföring, toalettpapper och spolvatten
Kompaktfilter Prefabricerat filter för biologisk behandling av avloppsvatten. Ibland inneslutna i box eller byggda med tätskikt i botten
Kornfördelningsdiagram Resultat från texturanalys
Kretslopp Återföring av avloppets närsalter till odlad mark
Kväve Ett växtnäringsämne, kemisk beteckning N
Markbädd Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet
Minireningsverk Prefabricerad anläggning som bygger på nedskalad teknik från stora reningsverk.ofta mekanisk, biologisk och kemisk rening, ibland bara biologisk eller bara kemisk rening.
Mulltoalett Liten biologisk toalett där avfallet samlas i en mindre behållare under toaletten, kräver vanligtvis placering i uppvärmt utrymme och elanslutning
Multrum Biologisk toalett där avfallet samlas i en stor behållare under toaletten där det bryts ned biologiskt, systemet kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet
Miljöbalken Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1999
Nitrat Kväveförening med kemisk beteckning NO3- som bildas genom oxidation av ammonium
Nitrifikation Bakteriell omvandling av ammoniumkväve (NH4+) till nitratkväve (NO3-) som sker i luftade (syrerika) miljöer
Norsk Leca Poröst filtermaterial som binder in fosfor
Närsalter Växtnäringsämnen såsom fosfor, kväve och kalium
PBL Plan- och bygglagen
Pe Personekivalent. Med en personekivalent menas den mängd BOD som motsvarar det genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet per person. En Pe motsvarar 70 g BOD7/dygn.
pH Mått på vattnets surhetsgrad
Recipient Sjö, vattendrag eller havsvik dit avloppsvattnet släpps. Även grundvattnet kan vara recipient
Resorption Reningsteknik där vattnet släpps ut i ett grunt bevuxet dike som är tätt i botten. Reningen består dels i att avloppsvattnet dunstar till luften, dels i att organiskt material fastläggs och bryts ned biologiskt.
SBR Satsvis biologisk rening (ursprungligen från engelskan: Sequencing Batch Reactor)av avloppsvattnet, t.ex. i ett minireningsverk
Siktkurva Resultat från texturanalys, kallas också kornfördelningsdiagram
Situationsplan Översiktlig karta eller skiss över tomten och den planerade anläggningen där också t.ex. dricksvattenbrunnar, fastighetsgränser och tillfartsvägar finns utritade
Slam Fasta partiklar och fett som avskiljts från avloppsvattnet
Slamavskiljare Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet
Sluten tank Tank som samlar upp klosettvatten, ansluts helst bara till extremt snålspolande toaletter.
Snålspolad toalett Toalett som använder en mindre volym vatten för spolning än vanliga toaletter. Vanligen dinna liten spolning (2 l) och stor spolning (4 l). Se även extremt snålspolad toalett
Spillvatten Samlingsnamn för allt avloppsvatten i ett hushåll
SS Suspenderade substanser, dvs. partiklar i avloppsvattnet
Stenkista Mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till otillräcklig rening. Får endast användas för dagvatten.
Svartvatten Annan benämning på klosettvatten
Syreförbrukande ämnen Organiska ämnen i avloppsvatten som förbrukar syre när de bryts ned och därför kan ge upphov till syrebrist i vattendrag
Tensider Kemiska föreningar (t.ex. i disk- och tvättmedel) som sänker ytspänningen för vatten, vilket gör att vattnet kan ta sig in i och väta t.ex. textilier och fläckar.
Texturanalys Undersökning då ett jordprov siktas för att bestämma kornstorleken
Tilloppsledning Ledning som sammanför allt avloppsvatten i hushållet
Trekammarbrunn Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare
TS Torr substans, anges ofta i procent av total vikt alt. volym
Tvåkammarbrunn Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare
Urinavlastat avloppsvatten Avloppsvatten från hushåll med urinsortering i dubbelspolad urinsorterande toalett, dvs. BDT-vatten och fekalier + spolvatten.
Urinsortering Avskiljning av urin från avföring i toaletten
Vakuumtoalett Toalett där vatten inte används för att transportera avfallet utan endast för att skölja skålen, undertryck i ledningarna skapas med hjälp av vakuumpumpar, ejektorer eller blåsmaskiner
Vattentäkt Vattendrag (även grundvatten) som används som råvatten för dricksvattenframställning
Övergödning För hög tillförsel av näringsämnen (främst fosfor och kväve) till ett vattendrag, vilket leder till problem såsom algblomning och syrebrist.

Sidan uppdaterades 2016-09-12

Synpunkter på sidan?