Vilka krav ställs på ett avloppssystem?

När det gäller avloppssystem är det viktigt att se till systemets funktion i första hand. Allt fler kommuner ställer upp funktionskrav på anläggningar för enskilda avlopp istället för att förorda någon speciell teknik. Funktionskraven bör kunna föjas upp i efterhand genom mätningar etc.. Ett tillstånd till enskilt avlopp kan förenas med villkor, det följer av 16 kap. 2 § 2 st MB.

Allmänna krav på små avlopp

I allmänhet ska små avloppssystem:

  • Säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt det är möjligt
  • Skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve (närsalter) och organiskt material (syreförbrukande ämnen)
  • Möjliggöra kretslopp av närsalter
  • Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden.

Krav på hygienisk säkerhet

Vid utsläpp där människor kan exponeras bör det renade avloppsvattnet inte ha högre bakteriehalter än vatten som är tjänligt för strandbad. Det får inte finnas risk för förorening av lokal vattentäkt. Lokaliseringsreglen (MB 2 kap 4 §) betyder att man måste vara noga med att inte placera anläggningen för nära vattentäkter (oavsett om dessa för tillfället används eller inte) eller andra känsliga objekt.

Krav på skydd av miljön

Syreförbrukande ämnen bör reduceras med minst 90 %, något som de flesta tekniker för avloppsrening klarar idag. Reduktion av fosfor är viktigt eftersom utsläpp av fosfor bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. I områden med normal skyddsnivå bör fosfor reduceras med minst 70 % och i områden med hög skyddsnivå bör fosfor reduceras med minst 90 %. Reduktionen av kväve är nödvändigt i kustområden eller i speciellt känsliga områden där kväveutsläpp bidrar till övergödningen. I sådana områden råder hög skyddsnivå och där bör avloppsanordningen reducera kväve med minst 50 %.

Lagen förbjuder utsläpp direkt i vattenområde om vattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning och det inte är uppenbart att det kan ske utan olägenhet. Det är den som släpper ut avloppsvatten som ska visa att olägenhet inte uppstår.

Krav på kretslopp

Återföring av näringsämnen från avloppet till odlad mark är ett viktigt steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Det finns redan idag många tekniker som möjliggör detta för enskilda hushåll. Detta är en faktor som så långt möjligt bör beaktas där en avloppsanläggning anordnas.

Krav på kontroll av anläggningens funktion

För att säkerställa att avloppsanläggningen fungerar som den ska måste det vara möjligt att kontrollera dess funktion på ett något så när enkelt sätt. Detta innebär i praktiken att anläggningen ska förses med en provpunkt där det är möjligt att ta prov på utgående vatten. Detta krav gäller främst i de fall tillståndet bygger på funktionskrav.

Du är ansvarig för att din anläggning uppfyller kraven

Det är den som driver anläggningen som ansvarar för att den uppfyller balkens krav, och mot bakgrund av detta kan man anse att man som köpare bör försäkra sig om att anläggningen uppfyller följande krav: Avloppsanläggningen ska vara tillförlitlig och driftssäker. Underhåll och drift ska kunna skötas enkelt av dig som är användare utan alltför stor arbetsinsats, eller så ska ett serviceavtal ingå vid köp av anläggningen. Det måste finnas tydliga instruktioner och system som gör att du enkelt kan upptäcka fel. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att anläggningen fungerar som den ska och det ligger därför i ditt eget intresse att ställa krav på att anläggningens tillförlitlighet och driftssäkerhet gentemot leverantör och/eller entreprenör. Entreprenören bör ha kunskap om vilka krav som ställs och kunna uppskatta utformningen av de åtgärder som bör vidtas för att få en tillförlitlig och anpassad anläggning.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-03-12

Synpunkter på sidan?