Ansvar och roller

Det är den som faktiskt nyttjar anläggningen, oftast kanske fastighetsägaren, som är verksamhetsutövare för den enskilda avloppsanläggningen och som därmed har ansvar för att välja avloppslösning och söka tillstånd (alternativt göra en skriftlig anmälan) för den hos bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun. Det är sedan verksamhetsutövarens ansvar att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet. Verksamhetsutövaren ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att undanröja eller förhindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa eller miljön. Bygg- och miljönämnden kan förelägga verksamhetsutövaren att utföra undersökningar som är nödvändiga för bedömning av en enskild avloppsanläggnings funktion, t.ex. provtagning eller vattenståndsmätningar.

Bygg- och miljönämnden är tillsyns- och tillståndsmyndighet i Åmåls kommun och ska bistå med råd och information. Det är dock inte kommunens uppgift att välja lösning eller att utfärda ritningar och andra handlingar som behövs för ansökan. Bygg- och miljönämnden prövar ansökan utifrån miljöbalken och andra tillämpliga lagar och måste följa lagens krav om t.ex. längre gående rening än slamavskiljning. Det är nämndens skyldighet att ställa sådana krav på enskilda avloppsanläggningar så att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

En tillståndsmyndighet får inte meddela ett tillstånd om man inte är säker på att tillräckligt och tillförlitligt underlag föreligger inför beslutet. Tillståndsmyndigheten skall därför avvisa en ansökan om inte underlaget är tillräckligt. Skulle det vara så att en kommun givit tillstånd till ett enskilt avlopp som senare visar sig förorena en närliggande vattentäkt, kan det innebära skadeståndsskyldighet för kommunen om det visar sig bero på att tillståndsmyndigheten inte försäkrat sig om beslutsunderlagets tillräcklighet och tillförlitlighet.

Entreprenören som bygger en anläggning och tillverkaren som säljer en färdig anläggning har ett ansvar gentemot fastighetsägaren som regleras i konsumentlagstiftningen. Entreprenörens arbete styrs av Konsumenttjänstlagen medan tillverkaren måste hålla sig till Konsumentköplagen.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?