Enskilda avlopp


Enskilda avlopp
Enskilda avlopp regleras främst av Miljöbalken (MB) samt i förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd. Enligt lagen räknas utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och reningsanläggningen (exempelvis markbädden) som en typ av försiktighetsmått för att rena avloppsvattnet. Med enskild avloppsanläggning avses en anläggning som behandlar spillvatten (det vill säga avloppsvatten från hushåll) på upp till 25 personekvivalenter (pe) d.v.s. ungefär fem hushåll.

Lagens krav på rening
Miljöbalkens mål (1 kap 1§) är att främja en hållbar utveckling där nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. Avloppsvatten ska avledas, renas eller tas hand om på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Lagen ställer krav på längre gående rening än slamavskiljning. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås, återföring av växtnäringsämnen från avlopp skall alltså eftersträvas.

Enskild avloppsanläggning kräver tillstånd
Vid anläggning av en enskild avloppsanläggning ska en tillståndsansökan lämnas till Bygg- och Miljönämnden i Åmåls kommun som sedan utfärdar ett beslut med villkor som ska uppfyllas. Den som anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd från Bygg- och Miljönämnden kan dömas till böter, miljösanktionsavgift eller fängelse i högst 2 år. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för din avloppsanläggning och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet.

Fastighetsägaren har stort ansvar
I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler där det anges att verksamhetsutövaren, d.v.s. den som skall bruka anläggningen, oftast fastighetsägaren, ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Så snart det finns risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder för att förhindra detta. Anläggningen ska utformas och läggas på en lämplig plats så att olägenheter minimeras.

Läs mer om miljöbalken på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Mer information

Kontakta Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kent Gustawsson
Telefon 0532-172 58
E-post: kent.gustawsson@amal.se 

 

 

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?