Energi- och klimatstrategi

Ny energi- och klimatstrategi är på gång!

Under våren 2016 gav kommunstyrelsen miljöenheten i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatstrategi för Åmåls kommun. Den nya strategin är beräknad att antas under 2017 och innehåller ambitioner i enlighet med nationellt och regionalt satta mål samt med kommunens egna, sedan tidigare, uppsatta mål om energieffektivisering. När strategin är antagen kommer den att kunna laddas ned från högerspalten på denna sida.

Energieffektiviseringsstrategi

2011 antog Kommunfullmäktige en ny energieffektiviseringsstrategi för Åmåls kommun med mål för 2014 och 2020. Denna strategi gäller parallellt med den nya energi- och klimatstrategin till och med år 2020.

nmfdf

Den förra energi- och klimatstrategin

Åmåls kommuns energi- och klimatstrategi 2006-2010 med bilagor finns att ladda ned i högerspalten. I strategin har de nationella miljökvalitetsmålen; "Begränsad klimatpåverkan, "Ingen försurning samt "Frisk luft" brutits ned till lokala förhållanden.

Sidan uppdaterades 2017-03-22

Synpunkter på sidan?