Avgifter

De ärenden som hanteras av bygg- och miljönämnden ska så långt som möjligt bekostas av det företaget eller den personen som söker tillstånd eller är föremål för tillsyn.

Det är riksdagen som har slagit fast att tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska bekostas av avgifter. Åmåls kommun har därför en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför bland annat utformad så att en åtgärd, brist eller verksamhet som utgör hög risk får betala mer än den som utgör en låg risk. En mindre del av tillsynsarbetet täcks dock alltid av skattemedel.

Det finns tre sorters avgifter:

 • Timavgift
 • Fast avgift
 • Årlig avgift

Timavgift

För vissa ärenden tas en rörlig avgift ut, en s.k. timavgift, som baseras på hur lång tid ett ärende tar. Avgiften ska täcka det mesta av de kostnader som nämnden har för arbetet med det enskilda ärendet. De arbetsuppgifter som ingår i timavgiften är bland annat platsbesök, förarbete, rapportskrivning, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimma handläggningstid. 

Timavgift tas exempelvis ut för ärende som:

 • Befogade klagomål
 • Ändra en befintlig miljöfarlig verksamhet
 • Tillsyn övrigt
 • Extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, besök utöver den årliga kontrolltiden

Miljö- och hälsoskyddsärenden

 • Avgiften för 2019 uppgår till 940 kronor per timma

Livsmedelsärenden

 • Avgiften för 2019 uppgår till 940 kronor per timma

Fast avgift

För prövning och handläggning av mer rutinmässiga ärenden tas en fast avgift ut som är baserad på den tid man erfarenhetsmässigt vet att den sortens beslut vanligtvis tar. Avgiften ska täcka de kostnader som nämnden har för detta arbete. Här tas den fasta avgiften ut oavsett hur lång tid ärendet faktiskt tar.

Vanliga ärenden med fast avgift:

 • Ansökan om enskilt avlopp
 • Ansökan om installation av värmepump
 • Anmälan om livsmedelsanläggning
 • Ansökan om strandskyddsdispens

Årlig avgift

De flesta verksamheter som har regelbunden tillsyn, betalar en fast årlig avgift. Årsavgiften ska motsvara det genomsnittliga, årliga tillsynsbehovet för en verksamhet. De arbetsuppgifter som ingår i den årliga avgiften är bland annat platsbesök, förarbete, rapportskrivning, uppföljning och registrering liksom resor till och från besöket. Storleken på avgiften beror också på vilka risker det finns i verksamheten. Större risker innebär mer behov av tillsyn och kontroll och medför därmed en högre avgift.

Verksamheter som betalar årlig avgift ska få tillsyn regelbundet, helst inom en treårsperiod. Den årliga avgiften anpassas så att den blir jämnt fördelad över åren. Det innebär att verksamheten får betala en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker.

Årsavgiften fastställs i ett beslut som skickas till verksamhetsutövaren. Beslutet grundas på de uppgifter bygg- och miljönämnden har om verksamheten. Avgiften kan årligen öka med en procentsats motsvarande förändring i konsumentprisindex eller ändras om kommunfullmäktige fattar beslut om ny timavgift. När kommunfullmäktige beslutat om ändrad taxa skickas ett nytt beslut om den nya avgiften ut till verksamhetsutövaren.

Miljöärenden

 • Årlig avgift beräknas utifrån timavgiften som 2019 uppgår till 940 kronor

Livsmedelsärenden

 • Årlig avgift beräknas utifrån timavgiften som 2019 uppgår till 940 kronor

 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Miljöbalkstaxan:

Livsmedelstaxan:

Läkemedelstaxan:

Strålskyddstaxan:

 Mer information:

 

 

Sidan uppdaterades 2019-03-14

Synpunkter på sidan?