Vad gör jag som företagare med mitt avfall?

 

Allt avfall ska sorteras, hanteras och omhändertas på rätt sätt. Avfall ska i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand förbrännas och endast om detta inte är möjligt läggas på deponi. Vissa avfall anses vara så farliga för miljö och hälsa att de är klassade som farligt avfall.

Regler om avfallshantering finns framför allt i miljöbalkens 15 kapitel, avfallsförordningen (2011:927) och i den lokala renhållningsordningen. Verksamhetsutövare är skyldiga att känna till vilka regler och lagar som gäller.

Farligt avfall får företagen själva transportera bort från den egna verksamheten i mindre mängder sammanlagt högst 100 kg eller 100 l under ett år om en anmälan har skickats till länsstyrelsen.

För dig som ska lämna farligt avfall i större mängder finns en skyldighet att:

  • Anlita en transportör som har ett giltigt transporttillstånd från Länsstyrelsen
  • Kontrollera att avfallet går till en mottagare med tillstånd till mellanlagring eller behandling
  • Upprätta transportdokument som ska gå med avfallet
  • Föra journal över vilka avfallsslag, mängder och mottagare. Anteckningarna ska sparas i minst tre år
  • Se över din verksamhet och försök att minska mängderna farligt avfall till exempel om du kan gå över till mera miljövänliga kemiska produkter eller ändra på hanteringssätt eller produktion
  • Farligt avfall får aldrig blandas med vanligt avfall. Olika slag av farligt avfall får inte heller blandas med varandra. Lagring av flytande farligt avfall ska ske inom invallning eller på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp.

Handels- och industriavfall
Hämtning av handels- och industriavfall ingår ej i kommunens ansvar, hantering av dessa fraktioner ingår i den fria marknaden. Kontakta någon av de entreprenörer som finns tillgängliga på marknaden för hämtning.

Matrester från personalrestaurang, fikarum eller lunchrum och sopor från städning av lokaler är exempel på avfall som jämställs med hushållsavfall. Kommunen ansvarar enligt gällande lag för att sådant avfall tas om hand på ett riktigt sätt och det samlas därför in av kommunens entreprenör för hushållsavfall.
För mer information om avfall se Länsstyrelsen i Västra Götalands län eller Naturvårdsverkets hemsida.

Sidan uppdaterades 2018-09-20

Synpunkter på sidan?