Vad gör jag som företagare med mitt avfall?

Hämtning av handels- och industriavfall ingår ej i kommunens ansvar, hantering av dessa fraktioner ingår i den fria marknaden.

Matrester och sopor från städning av lokaler är exempel på avfall som jämställs med hushållsavfall. Kommunen ansvarar enligt gällande lag för att sådant avfall tas om hand på ett riktigt sätt och det samlas därför in av kommunens entreprenör för hushållsavfall.

Farligt avfall i mindre mängder får företaget själv transportera bort från den egna verksamheten om anmälan har skickats till länsstyrelsen.

För dig som ska lämna farligt avfall i större mängder finns en skyldighet att:

  • Anlita en transportör som har ett giltigt transporttillstånd från Länsstyrelsen.
  • Kontrollera att avfallet går till en mottagare med tillstånd till mellanlagring eller behandling.
  • Upprätta transportdokument som ska gå med avfallet.
  • Föra journal över avfallsslag, mängd och mottagare. Anteckningarna ska sparas i minst tre år.
  • Se över din verksamhet och försöka att minska mängderna farligt avfall. Till exempel genom att gå över till mera miljövänliga kemiska produkter, ändra på hanteringssätt eller produktion.
  • Farligt avfall får aldrig blandas med vanligt avfall. Olika slag av farligt avfall får inte heller blandas med varandra. Lagring av flytande farligt avfall ska ske inom invallning eller på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp.

Regler och lagar

Regler om avfallshantering finns framförallt i miljöbalkens 15 kapitel, avfallsförordningen (2011:927) och i den lokala renhållningsordningen. Verksamhetsutövare är skyldiga att känna till vilka regler och lagar som gäller.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-01-29

Synpunkter på sidan?