Avgifter

De ärenden som hanteras av bygg- och miljönämnden ska så långt som möjligt bekostas av det företaget eller den personen som söker tillstånd eller är föremål för tillsyn.

Det är riksdagen som har slagit fast att tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska bekostas av avgifter.

Åmåls kommun har därför en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför bland annat utformad så att en åtgärd, brist eller verksamhet som utgör hög risk får betala mer än den som utgör en låg risk.

Det finns tre sorters avgifter:

  • Timavgift
  • Fast avgift
  • Årlig avgift

En mindre del av tillsynsarbetet täcks dock alltid av skattemedel.

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?