Vad händer om någon bryter mot reglerna? 

Om kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd så startas en utredning och den person som har gjort åtgärden kontaktas.

Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. Kommunen gör därefter en prövning av dispensen gentemot gällande regler.

Påföljder som kommunen vidtar vid brott mot lagstiftningen:

  • Föreläggande. Om kommunen inte kan ge dispens i efterhand tas beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till.
  • Vite. Föreläggandet om rättelse kombineras ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp som kan dömas ut om rättelse inte sker inom angiven tid.
  • Polisanmälan. Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till polisen. Polisen förmedlar anmälan vidare till åklagarmyndigheten som avgör om förundersökning ska inledas eller inte.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?