Särskilda skäl för dispens

För att dispens ska kunna ges, behöver det finnas särskilda skäl.

Minst ett av nedanstående särskilda skäl måste vara uppfyllt för att det ska vara möjligt att få dispens:

Särskilda skäl

Exempel

Redan ianspråktaget område

Inom lagligt etablerad tomtplats

Avskilt från stranden

Bakom befintliga byggnader som avskärmar mot vattnet i flera riktningar, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder

Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet

Båtbrygga, hamn

Utvidga pågående verksamhet

Industriverksamhet, hamnverksamhet

Angeläget allmänt intresse

Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö-, och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade

Annat mycket angeläget intresse 

 En unik situation under mycket speciella omständigheter

Observerat att även om det finns särskilda skäl för en åtgärd, får inte strandskyddets grundläggande syften motverkas om dispens ska kunna ges. Åtgärden får alltså inte försämra allmänhetens tillgång till strandområdet eller väsentligt försämra livsvillkoren för växt- och djurlivet. 

Icke särskilda skäl

Omständigheter som inte är särskilda skäl:

  • Området saknar särskilda värden.
  • Endast en liten del av området ska bebyggas.
  • Området utnyttjas aldrig av besökare.
  • Terrängen är oländig och svårtillgänglig.
  • Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?