Ansöka om dispens – ett måste för att bygga eller ändra

Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Du kan få dispens för att exempelvis bygga, uppföra anordningar eller ändra en byggnad i strandskyddsområdet.

För att få dispens måste du dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.

Kommunens ansökningsavgift för strandskyddsdispens är för närvarande 6 216 kronor (2022). Normal handläggningstid är cirka 8-10 veckor, så sök i god tid.

Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det och du ges också möjlighet att lämna synpunkter. Du ges alltid möjlighet att överklaga kommunens beslut om det går dig emot.

Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor. Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen i sin granskning inte kommer fram till att ärendet ska överprövas.

KONTAKTINFORMATION

Andreas Bäckman
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0532-170 75
E-post:
andreas.backman@amal.se

Nmäl

Ansök om strandskyddsdispens:

Mer information:

Sidan uppdaterades 2023-02-10

Synpunkter på sidan?