Strandskydd

Vinterdag vid stranden

Strandskyddet finns för att alla ska kunna nyttja stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur.

Stränderna är ändliga resurser som vi måste hushålla med. Många vill använda stränder till bad, friluftsliv, hamnar och boende.

Det gäller att tänka långsiktigt och kombinera dessa saker på ett bra sätt och samtidigt inte skada naturen. Även kommande generationer ska kunna nyttja stränderna. Vi ska bevara den biologiska mångfalden och ett rikt växt- och djurliv. För det är strandområdena oerhört viktiga.

Strandskydd i Åmåls kommun

Strandskyddet finns i hela Sverige och gäller 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet längs hav, sjöar och vattendrag. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter. Följande gäller inom Åmåls kommun:

Sjöar/vattendrag

Strandskydd

Vänern

300 meter

Djup, Edslan, Furusjön, Kalven Nedre, Kalven Övre, Knarrbysjön,  Käppesjön, Norra Viken, Tansjön, Ånimmen, Ärran, Ömmeln och Österbosjön

200 meter

Övriga sjöar och vattendrag

100 meter

Stärkt allemansrätt

Lagen om strandskydd kan sägas stärka allemansrätten vid vatten. Alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där.

Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unik för Sverige. Att denna möjlighet finns för alla människor är viktigt för friluftsliv och turism.

naturvårdsverkets hemsida finns samlad information om allemansrätten.

Biologisk mångfald

Lagen skyddar också växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområden livsviktiga skafferier och barnkammare. Många av våra hotade arter lever i- eller letar mat i strandområden.

Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen, som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

KONTAKTINFORMATION

Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.

E-post: bygg.miljo@amal.se
Telefon: 0532-170 00

Mer information:

Sidan uppdaterades 2024-01-11

Synpunkter på sidan?