Åmålsån och Kasenbergsån

Under 2018 och 2019 har trösklarna, ”forsnackarna”, i den del av Åmålsån som rinner genom centrum restaurerats. Vi har i samband med det förbättrat lek- och uppväxtområdena för öring och andra fiskarter genom att placera ut natursten och lekgrus på strategiska ställen.

Ett mer strömmande och syrerikt vatten med fler gömslen och ståndsplatser ger bättre förutsättningar för öringens lek och yngelöverlevnad.

Restaureringen är också positiv för andra vattenlevande organismer och ger dessutom en mer tilltalande vattenspegel i staden.

Nulägesanalyser i Åmålsån och Kasenbergsån

Parallellt med fysiska åtgärder i Åmålsån utför Sportfiskarna under 2018-2019 nulägesanalyser med elfiske och biotopkarteringar i Åmålsån och i Kasenbergsån.

Undersökningar och provfiske i Åmålsån

Provfiskeundersökningar samt biotopkartering har under hösten 2018 utförts i Åmålsåns nedre delar. Arbetet har utförts av Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, på uppdrag av Åmåls kommun. Den undersökta sträckan löper från mynningen i Vänern och ca 4,5 km uppströms till dammen vid Finserud.

Därför gjordes undersökningarna

Huvudsyftet med uppdraget som sammanfattas i rapporten var att undersöka
fiskförekomsten i Åmålsån, att skapa en bild av de biotiska och abiotiska förutsättningar som råder i ån, samt utreda vilka åtgärdsbehov som finns.

Undersökningar och provfiske i Kasenbergsån

Provfiskeundersökningar samt biotopkartering har under hösten 2019 utförts i Kasenbergsån, Åmåls kommun. Arbetet har utförts av Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, på uppdrag av Åmåls kommun. Den undersökta sträckan löper från mynningen i Vänern och en knapp mil uppströms, till Låbysjön.

Därför gjordes undersökningarna

Huvudsyftet med uppdraget som sammanfattas i rapporten var att undersöka fiskförekomsten i Kasenbergsån, att skapa en bild av de biotiska och abiotiska förutsättningar som råder i ån, samt utreda vilka åtgärdsbehov som finns.

KONTAKTINFORMATION

Niklas Wahlström
Klimat- och miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se
Besöksadress:
Kungsgatan 26

Naturstenar i Åmålsån

Undersökningsrapport från Åmålsån

Rapport Åmålsån pdf (pdf 3,5 MB)
Undersökningsrapport från Kasenbergsån

Rapport Kasenbergsån pdf (pdf 5,8 MB)

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?