Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet beskriver på ett samlat sätt kommunens naturvärden. Nuvarande program antogs i januari 2019 och kommer tryckas under hösten 2019.

Naturvårdsprogrammet ska fungera som underlag för planering och beslut som berör användningen av mark och vatten, till exempel vid fysisk planering för att ta hänsyn till natur-, rekreations- och kulturmiljövärden i ett tidigt skede. 

Det ska även vara en grund för att stärka det långsiktiga naturvårdsarbetet i kommunen. Miljöenheten har fått i uppdrag ta fram en handlingsplan för förbättringsåtgärder vilken kommer att påbörjas 2020.

Till höger kan du ta del av Naturvårdsprogram för Åmåls kommun 2017-2018.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Naturvårdsprogram för Åmåls kommun 2017-2018

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Synpunkter på sidan?