När behövs provtagning?

Som mottagare av schaktmassor måste man i anmälan kunna visa att de massor som ska användas är tillräckligt rena för den aktuella anläggningsplatsen. Det görs vanligen genom provtagning och analys av massorna.

Om massorna kommer från någon av nedanstående platser, eller om det är osäkert om massorna är förorenade eller inte, ska provtagning alltid ske:

  • inom detaljplanelagd tätort, undantaget naturområde och villatomt (förutsatt att något av nedanstående förhållanden inte gäller).
  • där saneringsarbeten pågår eller tidigare har utförts.
  • en plats som är utfylld med förorenade eller okända massor.
  • där det finns eller har funnits industriell verksamhet, avfallsupplag, kemikalier, cisterner, oljeavskiljare, tankning eller annan hantering av olja, bensin eller diesel.
  • intill väg eller järnväg.
  • en olycksplats, där spill av olja/kemikalier eller brand har inträffat.

Hur ska provtagningen göras?

Schaktmassor som ska återvinnas för anläggningsändamål bör provtas för analys enligt följande:

  • För volymer upp till ca 200 m³ tas minst 1 samlingsprov.
  • För volymer upp till 2 000 m³ tas minst 5 samlingsprov.
  • För volymer över 2 000 m³ tas ytterligare minst 1 samlingsprov per 1 000 m³.
  • För ledningsschakt tas minst 1 samlingsprov per 50 m.

 Samråda med samhällsbyggnadsenheten före provtagning!

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?