När behövs anmälan eller tillstånd?

Återanvändning av massor för anläggningsändamål måste anmälas om:

  • massorna innehåller en eller flera föroreningar som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (MRR).
  • mängden massor är stor, till exempel en volym om ca 10 000 m3 eller mer.
  • platsen där massorna ska användas är känslig med avseende på naturmiljö, översvämningsrisk, närhet till vatten, grumlingsrisk eller närhet till dricksvattentäkt.

Återanvändningen kräver tillstånd från länsstyrelsen i de fall det rör sig om massor med högre föroreningshalter eller större volymer, eller när känsligheten är hög på anläggningsplatsen. Länsstyrelsen ska också kontaktas om anläggningen planeras i vatten-, kultur- eller naturmiljöer.

I strandnära lägen kan användning av massor kräva strandskyddsdispens. Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om anläggningsarbetet medför att marknivån ändras.

Anmälan kan också behövas för lagring av avfall som en del av att samla in det, till exempel massor eller asfalt, liksom för mekanisk bearbetning, till exempel krossning eller sortering. Kontakta gärna samhällsbyggnadsenheten för rådgivning om dessa förutsättningar.

Lagring av icke-farligt avfall, till exempel schaktmassor, som en del av att samla in det är anmälningspliktigt om mängden vid något tillfälle är mer än 10 ton men högst 30 000 ton om avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller mer än 10 ton men högst 10 000 ton om avfallet ska användas för annat ändamål. Avfallsmängder däröver kräver tillstånd.

En anmälan om återanvändning av avfall ska lämnas till kommunen minst sex veckor innan arbetet är tänkt att påbörjas.

När behövs inte anmälan?

Anmälan behöver inte göras vid tillfällig uppläggning av schaktmassor på ursprungsplatsen, till exempel när massor från grävning av ledningsschakt används för att återfylla schaktet. Massor kan alltså utan prövningsplikt återanvändas i nära anslutning till den plats de kommer ifrån, förutsatt att ingen förorening påträffats vid schaktningsarbetet.

Om användningen av massor inte behöver anmälas men väsentligt kan komma att ändra naturmiljön, ska länsstyrelsen kontaktas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Om det upptäcks en förorening vid pågående schaktningsarbete ska arbetet genast avbrytas och samhällsbyggnadsenheten underrättas.

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?