Användning av schaktmassor för anläggningsändmål

Återanvändning av avfall för anläggningsandamål är positivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningar sprids till nya platser. Med avfall menas alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med, eller är skyldig att göra sig av med. Schaktmassor, asfalt, bygg- och rivningsmaterial är exempel på avfall. Återanvändning av avfall kan innebära anmälnings- eller tillståndsplikt. Det måste finnas ett tydligt syfte med den planerade användningen.

Både mottagare och lämnare har enligt miljöbalken en skyldighet att ta reda på avfallets innehåll och ursprung. Den som lämnar ett avfall som uppkommit från en verksamhet ska kontrollera att mottagaren, om så krävs, har ett medgivande eller tillstånd att återanvända avfallet.

Anläggningsarbetet ska ske under en begränsad tidsperiod. För att man ska veta hur massorna kan hanteras behöver de ofta provtas.

Syfte

Den som vill återanvända avfall i en anläggning måste ha ett tydligt och godtagbart syfte med användningen, till exempel ett vägbygge eller en utfyllnad inför byggnation. Att enbart göra sig av med massor räknas som otillåten kvittblivning och kräver tillstånd för deponi.

För att massor ska få användas (återvinnas i anläggningsändamål)

  • ska de vara tillräckligt rena för syftet och inte öka den befintliga föroreningsgraden på platsen för anläggningen.
  • får de inte innehålla främmande material, såsom delar av plast, metall, gummi eller liknande.
  • ska de vara lämpliga för ändamålet avseende organiskt innehåll, hållfasthet, stabilitet med mera.
  • får de inte bidra till en spridning av invasiva arter, såsom blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, gul skunkkalla och vresros.
  • ska de byggnadstekniskt motsvara det material som skulle ha använts om massorna inte funnits tillgängliga.
KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?