Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Verksamheter klassade som C-verksamhet är anmälningspliktiga och ska anmälas till oss. Anmälan ska lämnas till oss senast 6 veckor innan start.

Ändras verksamheten väsentligt krävs också en anmälan. Det gäller även vid ändring av sådana verksamheter om ändringen har betydelse ur störningssynpunkt eller om olyckor/tillbud sker vid befintliga verksamheter. 

Du ska även anmäla om du ska installera en ny cistern, värmepumpsanläggning eller kyl- och klimatanläggning.

Tillstånd

Om verksamheten klassificeras som B-verksamhet måste företaget söka tillstånd hos länsstyrelsen, i sådana ärenden agerar vi endast som remissinstans.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Miljöbrott

Om en verksamhet startar utan att ha anmält detta till oss är detta ett miljöbrott.

Sidan uppdaterades 2023-11-08

Synpunkter på sidan?