Kemiska produkter

Kemikalier kan redan i små mängder vara skadliga för människor och miljö. Det allra enklaste sättet att undvika hälso- och miljörisker är att använda mindre skadliga kemikalier.

Vår huvudsakliga tillsynsuppgift är att kontrollera att den som tillverkar, importerar, säljer eller använder kemiska produkter ansvarar för att produkterna hanteras på ett bra sätt.

Giftfri miljö

Det övergripande miljömålet när det gäller kemikalier är Giftfri miljö.

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

För att nå målet en Giftfri miljö är det viktigt att:

  • kemiska produkter hanteras och förvaras på ett sådant sätt att skador på hälsa och miljö undviks.
  • skadliga kemiska produkter ersättas av produkter som är mindre skadliga och användningen av särskilt farliga ämnen upphör så långt som möjligt.
  • alla kemiska ämnens och produkters skadliga effekter på människa och miljö utreds.
  • de som hanterar kemiska produkter informeras om skaderisker och förebyggande åtgärder.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-11-08

Synpunkter på sidan?