Efterbehandling anmälningspliktig

Det förbjudet att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada utan att en anmälan har gjorts till oss.

Med avhjälpande menas utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada.

Anmälan ska göras minst 6 veckor innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Det kan även krävas en anmälan om miljöfarlig verksamhet om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett förorenat område.

Tillsynsmyndigheten kan utifrån anmälan meddela att anmälan lämnas utan åtgärd, meddela råd, förelägga om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärden.

KONTAKTINFORMATION
Iren Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
iren.larsson@amal.se

Karin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: karin.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?