Installation av cistern

Vi ska informeras senast 4 veckor före en installation av en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja ovan eller i mark som rymmer mer än 1m³ vätska. I samband med installationen ska en installationskontroll av cistern och rörledningar göras.

Avgift

Beroende på omständigheterna kan vi ta ut en avgift, enligt kommunfullmäktige fastställd taxa, för handläggning av ärende.

Försäkringar och ansvarsfrågor

Läckage vid olyckor och spill från eldningsolje- och dieselcisterner kan orsaka omfattande miljöskador, med mycket kostsamma saneringar som följd. Om en vattentäkt förorenas eller oljan når kommunens reningsverk, blir konsekvenserna särskilt allvarliga.

Det är alltid cisterninnehavarens ansvar att se till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas och att kontroller genomförs för dennes cistern. Om något händer med en cistern som inte är besiktigad, eller om tillräckliga skyddsåtgärder för cisternen inte har vidtagits, är det risk att en tecknad försäkring inte gäller.

Miljösanktionsavgift

Att inte informera oss vid installation av cistern kan medföra miljösanktionsavgift.

KONTAKTINFORMATION
Mats Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: mats.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-11-08

Synpunkter på sidan?