Luftkvalitet

Hustak i centrala Åmål

Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt både för människor och miljön. Föroreningarna kan göra människor sjuka och bidrar till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. 

Kvävedioxid

Kvävedioxid är en gulbrun gas som har en irriterande lukt vid högre halter. Personer som lever i miljöer med höga halter kvävedioxid kan ha lättare för att få luftvägsinfektioner. Det finns också misstankar om att kvävedioxid kan bidra till uppkomsten av allergier.

Kvävedioxidhalten i Åmål

Mätningar av kvävedioxidhalten genomförs med jämna mellanrum. I Åmål mättes halten senast 2017. Mätningen visade att halten kväveoxid låg under miljökvalitetsnormen.

Partiklar i tätortsluften

I luften finns inte bara olika gaser utan också partiklar. Långvarig påverkan av små partiklar kan ge upphov till bland annat luftvägsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar.

Partikelhalten i Åmål

Senaste mätningen av partiklar i Åmål gjordes 2009 vid Knyttkärr. Sammantaget visade mätningen att halten partiklar låg under miljökvalitetsnormen.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljö
Telefon: 0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se 

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?