Tillsyn av enskilda avlopp i Åmåls kommun

Vi har sedan 2008 genomfört tillsyn av enskilda avloppsanläggningar på uppdrag av bygg- och miljönämnden.

Målsättningen med kontrollen är att otillräckliga avloppsanordningar ska åtgärdas och utsläppen av näringsämnen ska minska till grundvatten, sjöar och vattendrag. 

Vårt mål är att alla enskilda avlopp som är äldre än 15 år ska kontrolleras senast 2030.

Så går tillsynen till

Vi meddelar fastighetsägaren när tillsyn av det enskilda avloppet planeras. Fastighetsägaren bifogas material om varför och hur tillsynen utförs samt vilka krav som ställs på en avloppsanläggning. Vid ett platsbesök kontrollerar vi hur anläggningen uppfyller de lagkrav som ställs.

Efter tillsynen skickas en kontrollrapport ut innehållande redogörelse av platsbesöket samt om fastighetsägaren måste göra en anmälan/tillståndsansökan för att åtgärda avloppsanordningen. En tillståndsansökan ska inkomma till oss i god tid innan arbetet påbörjas.

För tillsynen tas en avgift * ut motsvararande 1 ½ timmes tillsynstid enligt av kommunfullmäktige fastställd timtaxa. I avgiften ingår:

  • Information och rådgivning
  • Kontroll av äldre beslut, planering och utskick
  • Körtid och platsbesök
  • Rapportskrivning med eventuella åtgärdskrav, registerföring samt arkivering

* Om fastighetsägaren är medveten om att denne inte har en godkänd avloppsanläggning, kan fastighetsägaren meddela detta till oss. Fastighetsägaren kan därefter göra en ansökan om att förbättra eller göra en ny avloppsanläggning. Då görs inget platsbesök på den aktuella fastigheten och någon avgift för tillsyn tas inte ut.

KONTAKTINFORMATION

Mats Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
mats.andersson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Avloppsbrunn under tillsyn

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?