Tillsyn av enskilda avlopp i Åmåls kommun

Miljöenheten har sedan 2008 genomfört tillsyn av enskilda avloppsanläggningar på uppdrag av bygg- och miljönämnden.

Målsättningen med kontrollen är att otillräckliga avloppsanordningar ska åtgärdas och utsläppen av näringsämnen ska minska till grundvatten, sjöar och vattendrag. 

Miljöenheten har som mål att alla enskilda avlopp som är äldre än 15 år ska kontrolleras senast 2030.

Så går tillsynen till

Miljöeneheten meddelar fastighetsägaren när miljöeneheten planerar att tillsyna det enskilda avloppet. Du bifogas material om varför och hur tillsynen utförs samt vilka krav som ställs på en avloppsanläggning.

Miljöenheten åker ut till den aktuella fastigheten och kontrollerar hur anläggningen uppfyller de lagkrav som ställs.

Efter tillsynen skickas en kontrollrapport ut innehållande redogörelse av platsbesöket samt om fastighetsägaren måste göra en anmälan/tillståndsansökan för att åtgärda avloppsanordningen. En tillståndsansökan ska inkomma i god tid innan arbetet påbörjas.

För tillsynen tas en avgift * ut motsvararande 1 ½ timmes tillsynstid enligt av kommunfullmäktige fastställd timtaxa. I avgiften ingår:

  • Information och rådgivning
  • Kontroll av äldre beslut, planering och utskick
  • Körtid och platsbesök
  • Rapportskrivning med eventuella åtgärdskrav, registerföring samt arkivering

* Om fastighetsägaren är medveten om att denne inte har en godkänd avloppsanläggning, kan fastighetsägaren meddela miljöenheten detta. Fastighetsägaren kan därefter göra en ansökan om att förbättra eller göra en ny avloppsanläggning. Då görs inget besök på den aktuella fastigheten och någon avgift för tillsyn tas inte ut.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Avloppsbrunn under tillsyn

Sidan uppdaterades 2020-01-07

Synpunkter på sidan?